Per rispettare le normative della Repubblica Ceca i termini di uso sono in lingua Ceca, puoi aiutarti con google translate per tradurli o controllare la sezione FAQ dove abbiamo raccolto le domande più frequenti riguardo gli acquisti.
Ovviamente se volete contattarci per avere ulteriori delucidazioni siamo disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 al numero: +39 049 520 6749

I. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

 

1. Dodavatel (prodávající):
Padovani s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 86427 vedená u Krajského soudu v Brně.

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 03835341
DIČ: CZ03835341

(dále jen “dodavatel“)

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 776 054 017 nebo +39 049 520 6749
e-mail: info@solojerky.it

Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „kontakty“.

 

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

 

3. Označení Zboží, které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele)

 

– potraviny, nápoje alkoholické i nápoje nealkoholické nebo jiné zboží běžné spotřeby
– krmivo pro zvířectvo
– drogistické zboží
– kancelářské zboží
– potřeby pro gastronomii
– tabákové zboží
– drobné dárkové zboží
(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek Zboží )

 

4. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách www.solojerky.it je katalogem potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.

Zákazník je dále povinen si ještě před odesláním objednávky na interaktivní mapě ověřit, zda služba poskytovaná spolu s dodávkou Zboží – včetně bezplatné dopravy Zboží do místa určení – je pro toto místo dostupná. Interaktivní mapa je umístěna na www.solojerky.it.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Podrobný postup pro objednávku Zboží je uveden na www.solojerky.it.

5. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.

6. Kreditní program

Zákazník se stává účastníkem kreditního programu potvrzenou (dokončenou) registrací na webu www.solojerky.it. Každý účastník programu dostává část hodnoty svých nákupů zpět. Tato hodnota se ukládá (po uskutečnění nákupu) na zákaznickém účtu Zákazníka jako kredit, který může uplatnit jako slevu při některé ze svých příštích objednávek.

 

Výši svého souhrnného kreditu najde Zákazník po přihlášení do svého účtu v pravém sloupci titulní stránky e-shopu. Zákazník může kredit uplatnit až do výše celkové ceny své objednávky. Zákazník si může v průběhu rekapitulace objednávky v nákupním košíku zvolit, jakou část kreditu ve své objednávce vyčerpá. Pokud Zákazník neomezí čerpání kreditu (vyplněním konkrétní částky, kterou chce vyčerpat), bude celý kredit automaticky odečten z hodnoty aktuální objednávky.

Kredit je možné kombinovat s dárkovým poukazem (voucherem) při dodržení náležitostí dle bodu 6 těchto obchodních podmínek. Kredit nelze uplatnit na položky s tzv. koncovou cenou, na které Dodavatel neposkytuje slevy, ani na nákupy uskutečněné přes mobilní aplikaci Nákup jedna dvě. Kredit má omezenou platnost 12 měsíců od data připsání na účet Zákazníka, po této době propadá bez náhrady. Poskytnutí kreditu je vázané zcela na vůli Dodavatele a na jeho uplatnění není právní nárok.

Účast v kreditním programu nevyžaduje od Zákazníka žádnou aktivní účast, v případě zájmu Zákazníka je možné účast v kreditním programu ukončit písemným sdělením na adresu Dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla kreditního programu změnit.

7. Pravidla pro koupi alkoholu a tabákových výrobků osobami mladšími 18ti let

Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18ti let, nákup těchto produktů je podmíněn bez výjimky registrací. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že Zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno. Zákazník může svůj věk dobrovolně prokázat věrohodným průkazem totožnosti.

 

8. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako “potvrzení dodávky’” či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.

9. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které uvedl zákazník při dokončení objednávky na e-shopu solojerky.it

Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele a to zdarma. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je Zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován. Bezplatná přeprava Zboží je ale realizována jen na místa označená na interaktivní mapě viz. Odstavec 4.

Jiný způsob dopravy není možný.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem.

 

V případě, že je objednávka uskutečněna v pracovní dny do 9:00h ráno, tak je možné objednané zboží obdržet ještě tentýž den ve večerním rozvozu. U některých lokalit (PSČ) můžou být termíny a časová pásma mírně pozměněna v závislosti na možnostech logistiky – toto se týká především vzdálenějších lokalit v okolí Prahy. Výpis časových pásem a závozových dnů pro lokalitu Zákazníka (PSČ) lze provést na www.solojerky.it nebo na titulní straně e-shopu vpravo (bez přihlášení). V případě, že je objednávka odeslána po 9:00h, je systémem nabídnut (z logistických důvodů) nejbližší možný termín rozvozu. U některých lokalit (PSČ) mohou být termíny a časová pásma mírně pozměněna v závislosti na možnostech logistiky.

Časová pásma rozvozů:
9:00h – 12:00h (dopolední rozvoz)
13:00h – 16:00h (odpolední rozvoz)
17:00h – 22:00h (večerní rozvoz)

10. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou přes platební terminál, kterým je vybaveno každé vozidlo zajišťující rozvoz potravin. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy daňový doklad a dodací list.

11. Převzetí zboží

Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozech určených pro převoz potravin dle doporučení SZPI. Samotné Zboží je pak vždy přepravováno v plastových boxech, ve kterých je umístěna standardizovaná kartónová krabice. Tato kartónová krabice je vždy vyjmuta a je předána Zákazníkovi. I přes všechna tato opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené.

 

12. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@solojerky.it nebo telefonicky na tel. +420 776 054 017 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

 

a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .

 

b) Právo Dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

13. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

14. Řešení sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

15. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do “svého profilu”.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@solojerky.it nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

16. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.solojerky.it